Kodeks ponašanja Lidla Srbija
Kodeks ponašanja za poslovne partnere

Kodeks ponašanja Lidl Srbija

PREAMBULA

Švarc grupa (Schwarz Gruppe) prilikom saradnje sa poslovnim partnerima pridaje veliku važnost socijalnoj i ekološkoj održivosti u čitavom lancu snabdevanja. Kodeks ponašanja za poslovne partnere opisuje osnovna načela za saradnju sa poslovnim partnerima.
Sadržana načela predstavljaju minimalne standarde za naše poslovne odnose. Načela se zasnivaju na sledećim međunarodnim konvencijama i načelima:


•    Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima
•    Globalni dogovor Ujedinjenih nacija (UNGC)
•    Osnovna načela UN za ekonomiju i ljudska prava
•    Konvencija UN o pravima deteta
•    Konvencija UN o pravima žena
•    OECD Smernica za multinacionalna preduzeća
•    Osnovni standardi rada Međunarodne organizacije rada (ILO)
•    Pariski sporazum o klimatskim promenama

Moraju se poštovati nacionalni i ostali merodavni zakoni i propisi koji važe u zemljama u kojima posluje partner, kao i načela koja su sadržana u ovom Kodeksu ponašanja. Od svih važećih propisa uvek je merodavan onaj koji je najprikladniji za ostvarenje svrhe zaštite. 
Pored toga, implementacija i nadzor nad sprovođenjem navedenih standarda moraju se osigurati putem odgovarajućeg internog postupka.

Mito i svaki drugi vid korupcije su zabranjeni. Osim toga, poslovni partner je dužan da se pridržava svih relevantnih poslovnih standarda koji važe u njegovoj branši.

Radi lakše čitljivosti primenjuju se generički oblici muškog roda.. Upotreba muškog roda nije diskriminatornog karaktera.

1. RAD

1.1. ZABRANA DISKRIMINACIJE
Poslovni partner se mora uzdržati od svakog oblika diskriminacije. To konkretno znači da niko ne sme biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog starosti, pola, seksualne orijentacije, trudnoće, invaliditeta, nacionalnog, socijalnog ili etničkog porekla, boje kože, veroispovesti ili životnih stavova, političkih uverenja ili bračnog statusa. Diskriminacija postoji ukoliko je osoba u nepovoljnijem položaju zbog gore navedenih karakteristika ili drugih okolnosti koje nisu opravdane.
Jednake mogućnosti za žene i muškarce se obezbeđuju u svim aspektima obuke, kao i u ličnom i profesionalnom razvoju.

1.2. POŠTENO DELOVANJE
Zabranjeni su svi vidovi prinudnog rada. Zabranjeno je grubo ili nehumano postupanje sa radnicima. U to naročito spadaju seksualno uznemiravanje, fizičko kažnjavanje, mentalna i fizička prinuda i verbalno zlostavljanje zaposlenih. Zaposlenima se takođe ne sme pretiti takvim ponašanjem.

1.3. USLOVI RADA I NAKNADA
Poslovni partner poštuje sve relevantne propise i standarde branše u vezi sa naknadama i radnim vremenom. Naknade i ostali dodaci moraju odgovarati najmanje zakonskim propisima i/ili standardima lokalne privrede. Naknade moraju da budu jasno definisane i redovno i u potpunosti isplaćivane. Cilj je isplata naknade i ostalih dodataka koji pokrivaju životne troškove, ukoliko su zakonom propisane minimalne zarade suviše niske. Odbici za socijalne naknade su dozvoljeni samo u malom obimu i samo srazmerno vrednosti te naknade. Poslovni partner plaća zakonom propisane socijalne naknade i naknade na koje zaposleni imaju pravo prema nacionalnom zakonu (npr. naknade za osiguranje, dodatke za prekovremeni rad i plaćeni odmor).
Osim toga, zaposleni moraju biti redovno i u razumljivom obliku informisani o načinu isplate. Obaveze koje proizilaze iz radnog odnosa moraju biti zabeležene u formi teksta i uručene zaposlenom u okviru ugovora o radu. Poslovni partner neće odbijati bilo koji iznos od zarade za radnu opremu ili radna sredstva.
Zaposleni ne rade duže od zakonom dozvoljenog radnog vremena. Dani odmora koji su zakonom definisani se moraju poštovati. Osim toga, od zaposlenih se ne sme zahtevati da rade više od 40 sati nedeljno, a uključujući prekovremeni rad, ne više od 48 sati nedeljno. Naknada za dodatni prekovremeni rad se mora posebno platiti u skladu sa nacionalnim zakonom ili nadoknaditi slobodnim vremenom. U toku jedne radne nedelje, nakon 5 uzastopnih radnih dana zaposleni po pravilu ima pravo na dva neradna dana, ili izuzetno manje, ali u svakom slučaju ne manje od 24 časa.

1.4. SLOBODA UDRUŽIVANJA
Poslovni partner garantuje pravo na slobodu udruživanja. Zaposleni imaju pravo da se u skladu sa merodavnim propisima redovno okupljaju i osnivaju sindikalne organizacije ili da im se pridružuju. Pored toga, zaposleni imaju pravo na kolektivne pregovore za rešavanje problema po pitanju radnog odnosa ili naknada.
Korišćenje ovih prava se ne sme kažnjavati represijama ili diskriminacijom.

1.5. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADNOM MESTU
Poslovni partner brine o bezbednom radnom okruženju. Radna mesta i radne prostorije moraju ispunjavati zakonom propisane uslove. Bilo kakvo kršenje osnovnih ljudskih prava na radnom mestu i u radnim prostorijama je zabranjeno. Osim toga, moraju se poštovati pravila zaštite od požara i zbrinjavanja u hitnom slučaju.
Naročito mladi ne treba da budu izloženi okolnostima koje su opasne, nebezbedne ili nezdrave, odnosno koje ugrožavaju njihovo zdravlje i razvoj. Zaposlene treba redovno obučavati o zdravstvenoj zaštiti i bezbednosti na radnom mestu. Pored toga, na radnim mestima se mora obezbediti odgovarajući nivo higijene. Ukoliko poslovni partner zaposlenima obezbeđuje smeštaj, za navedeno važe ista pravila.

Iz menadžmenta treba odrediti Poverenika za zdravstvenu zaštitu i bezbednost zaposlenih koji će biti odgovoran za implementaciju i poštovanje zdravstvenih i bezbednosnih standarda na radnom mestu.

1.6. DISCIPLINSKE MERE
Disciplinske mere se moraju primenjivati u okviru nacionalnih propisa, kao i međunarodno priznatih ljudskih prava. Zabranjena je primena bilo koje neprimerene disciplinske mere, a to se posebno odnosi na ne isplaćivanje zarade, socijalnih naknada ili konfiskovanje dokumenata (npr. ličnih dokumenata), kao i zabranu napuštanja radnog mesta.
Pored toga, poslovni partner poštuje pravo svojih zaposlenih na davanje otkaza.

1.7. DEČIJI RAD I ZAŠTITA MALOLETNIKA
Poslovni partner ne koristi dečji rad i poštuje propise za zaštitu maloletnika. Minimalna starost zaposlenih ne sme biti ispod starosti sa kojom se završava zakonska obaveza školovanja. Zaposleni ni u kom slučaju ne smeju biti mlađi od 15 godina (odn. 14 godina, ukoliko je to dozvoljeno nacionalnim zakonom u skladu sa Konvencijom Međunarodne organizacije rada 138).
Moraju se poštovati nacionalni propisi i međunarodni standardi za zaštitu maloletnika. Pored toga, mladi (omladina) ne smeju da obavljaju noćni rad.

2. ŽIVOTNA SREDINA

2.1. ZAKONI O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
Poslovni partner se pridržava svih merodavnih propisa koji se tiču zaštite životne sredine, tretmana otpada, kontrole emisija štetnih gasova i zaštite voda, kao i postupanja sa opasnim materijama, što se naročito odnosi na skladištenje, rukovanje i njihovo odlaganje na otpad. Zaposleni se moraju obučiti za rukovanje opasnim materijama i supstancama.

2.2. RESURSI I ZAGAĐENJA ŽIVOTNE SREDINE
Zagađenje životne sredine se mora sprečiti ili u svakom slučaju umanjiti, koliko je to moguće srazmernim sredstvima. Zaštita životne sredine i klime, kao i podsticaj biološke raznovrsnosti je kontinuirani zadatak koji se može ispuniti samo stalnim poboljšanjem nivoa zaštite kroz permanentno smanjenje trošenja resursa i smanjenje otpada. Poslovni partner preduzima primerene napore u okviru svojih poslovnih aktivnosti.

3. PRIDRŽAVANJE

3.1. PODIZVOĐAČI
Podizvođači koje poslovni partner angažuje se moraju pridržavati ovog kodeksa ponašanja i odgovarajućih standarda. Poslovni partner ih mora informisati o sadržaju ovog kodeksa ponašanja i zahtevati od njih da ispune zahteve i standarde koji su ovde navedeni.

3.2. PRIJAVLJIVANJE NEPOŠTOVANJA ODREDBI I OBAVEZA SARADNJE
Ukoliko poslovni partner ima saznanja da postoje indicije koje ukazuju na kršenje ovog kodeksa ponašanja koje nije beznačajno, on mora to odmah prijaviti. Poslovni partner je obavezan da na zahtev dostavi informacije o prekršajima u pisanoj formi. Informacija mora sadržati detaljan opis nepoštovanja odredbi, osoba koje su učestvovale, kao i moguće posledice dela (npr. disciplinske mere). Poslovni partner učestvuje u merama koje se preduzimaju radi utvrđivanja činjenica. Obaveštavanje se vrši uz zaštitu legitimnih interesa poslovnog partnera, kao i uzimanja u obzir prava zaposlenih, a naročito u vezi zaštite podataka o ličnosti i zaštite poslovnih tajni. Ovo takođe važi i za dela koje učine podizvođači poslovnog partnera.
Pored toga, mora biti uspostavljen sistem internog izveštavanja za nepoštovanje odredbi - zaposleni koji ukazuju na nepoštovanje odredbi ne smeju zbog toga biti diskriminisani, izloženi disciplinskim merama ili biti ugroženi.

3.3. REVIZIJE
Poslovni partner će omogućiti proveru primene kodeksa ponašanja. On u tu svrhu na upit odgovara pisanim obaveštenjem i omogućava posetu svojoj firmi. U svrhu odgovarajuće provere, poslovni partner pruža neophodan uvid u svu relevantnu dokumentaciju. Za obavljanje provere može biti ovlašćena treća strana (npr. revizori).
Poslovni partner na zahtev mora da obezbedi odgovarajuća prava za proveru podizvođača koji su angažovani za pružanje usluga.

3.4. PREKID
U slučaju kršenja obaveza koje su sadržane u ovom kodeksu ponašanja, poslovnom partneru se može dati razuman rok za preduzimanje popravnih mera ili, ukoliko to nije moguće zbog prirode dela, može mu se izdati upozorenje. Ukoliko poslovni partner propusti rok bez preduzimanja popravnih mera ili ako ponovo dođe do kršenja odredbi, ugovorni odnos se može bez najave vanredno raskinuti. U slučaju ponovljenih ili ozbiljnih kršenja, ugovorni odnos se može raskinuti bez najave, čak i bez davanja roka ili upozorenja. Ostala prava, posebno mogući zahtev za naknadu štete, ostaju nepromenjena