Kodeks ponašanja Lidla Srbija
Kodeks ponašanja za poslovne partnere

Kodeks ponašanja Lidl Srbija

PREAMBULA

Kompanije članice Švarc grupe, uključujući kompanije Kaufland i Lidl koje se bave trgovinom, kompaniju koja se bavi ekologijom PreZero, kao i Švarc proizvodnju, Švarc kompanije koje se bave upravljanjem, Švarc IT, Švarc Digital i druge kompanije, pridaju veliki značaj društvenoj i ekološkoj održivosti. Kompanije su svesne svoje odgovornosti u celokupnom lancu snabdevanja, naročito svoje odgovornosti u poštovanju ljudskih prava, kao i društvenih i ekoloških standarda.
Ovaj Kodeks ponašanja opisuje osnovne principe za saradnju sa poslovnim partnerima i očekivanja u pogledu poštovanja ljudskih prava i ekoloških principa, koje Švarc grupa zadaje svojim poslovnim partnerima.
Sadržana načela predstavljaju minimalne standarde za naše poslovne odnose. Kodeks ponašanja se zasniva na sledećim međunarodnim konvencijama i načelima:


▪ Međunarodna povelja o ljudskim pravima
▪ Osnovna načela UN za ekonomiju i ljudska prava
▪ Konvencija UN o pravima deteta
▪ Konvencija UN o pravima žena
▪ OECD Smernica za multinacionalna preduzeća
▪ Osnovni standardi rada Međunarodne organizacije rada (ILO)
▪ Pariski sporazum o klimatskim promenama
▪ Minimata konvencija
▪ Stokholmska konvecija
▪ Bazelska konvencija
▪ Deset principa Globalnog dogovora Ujedinjenih Nacija (UNGC)


Moraju se poštovati nacionalni i ostali merodavni zakoni i propisi koji važe u državama u kojima posluje partner, kao i načela koja su sadržana u ovom Kodeksu ponašanja. Od svih važećih propisa uvek je merodavan onaj koji je najprikladniji za ostvarenje štićenog interesa.
Standardi koji proizilaze iz ovih načela su opisani u nastavku. Implementacija i nadzor nad sprovođenjem navedenih standarda moraju se obezbediti putem odgovarajućeg internog postupka.
Mito i svaki drugi vid korupcije su zabranjeni. Osim toga, poslovni partner je dužan da se pridržava svih relevantnih profesionalnih standarda koji važe u njegovoj branši.

1. RAD

1.1. ZABRANA DISKRIMINACIJE 

Poslovni partner mora da obezbedi jednako postupanje i ujednačenost šansi za svoje zaposlene i ne sme da primenjuje bilo koji oblik diskriminacije. Pri tome se mora uzeti u obzir celokupan radni odnos, naročito zapošljavanje, obuka, usavršavanje, plaćanje, unapređivanje, raskid, odlazak u penziju kao i disciplinske mere. Niko ne sme da bude diskriminisan i uskraćen na osnovu godina, invaliditeta, etničkog porekla, porodičnog statusa, pola, boje kože, učešća u organizacijama zaposlenih, nacionalnosti, političkih stavova, religije ili pogleda na svet, seksualnog opredeljenja, trudnoće, socijalne istorije, drugih ličnih karakteristika ili drugih okolnosti koje nisu objektivno opravdane. Pored toga, poslovni partner zabranjuje sve oblike diskriminacije i aktivno se bori protiv njih.

1.2. POŠTENO DELOVANJE

Poslovni partner brine o tome da na radnom mestu niko nije izložen grubom ili nehumanom postupanju. U to naročito spadaju seksualno uznemiravanje, fizičko kažnjavanje, uvrede, mentalna i fizička prinuda i verbalno zlostavljanje zaposlenih. Zaposlenima se takođe ne sme pretiti takvim ponašanjem.

1.3. PRINUDNI RAD I MODERNO ROPSTVO

Poslovni partner ne sme nametati prinudni rad. Prinudni rad predstavlja svaku vrstu posla ili usluge koja se traži od osobe pod pretnjom kazne i za koju se osoba nije dobrovoljno prijavila.
Poslovni partner poštuje zabranu modernog ropstva kao i drugih formi koje liče ropstvu. Tu, takođe, spadaju pokoravanje ili drugi oblici iskazivanja moći odnosno potčinjavanja u radnom okruženju, npr. u vidu ekstremnog ekonomskog ili seksualnog iskorišćavanja ili ponižavanja.
Pored toga, poslovni partner poštuje pravo svojih zaposlenih na otkaz.

1.4. DEČIJI RAD I ZAŠTITA MALOLETNIH OSOBA

Svi oblici dečjeg rada su zabranjeni.
Moraju se poštovati nacionalni propisi i međunarodni standardi za zaštitu maloletnika. Minimalna starost zaposlenih ne sme biti ispod starosti sa kojom se završava zakonska obaveza školovanja. Zaposleni ni u kom slučaju ne smeju biti mlađi od 15 godina (odn. 14 godina, ukoliko je to dozvoljeno nacionalnim zakonom u skladu sa Konvencijom Međunarodne organizacije rada 138). Pored toga, osobe mlađe od 18 godina ne smeju da obavljaju noćni rad.

1.5. USLOVI RADA I NAKNADA

Poslovni partner poštuje sve relevantne propise i standarde branše u vezi sa naknadama i radnim vremenom. Naknade i ostali dodaci moraju odgovarati najmanje zakonskim propisima i/ili standardima lokalnog poslovanja. Naknade moraju da budu jasno definisane i redovno i u potpunosti isplaćivane. Cilj mora biti isplata naknade i ostalih dodataka koji pokrivaju životne troškove, ukoliko su zakonom propisane minimalne zarade suviše niske. Odbici za socijalne naknade su dozvoljeni samo u malom obimu i samo srazmerno vrednosti te naknade. Poslovni partner plaća zakonom propisane socijalne naknade i naknade na koje zaposleni imaju pravo prema nacionalnom zakonu (npr. naknade za osiguranje, dodatke za prekovremeni rad i plaćeni odmor).
Osim toga, zaposleni moraju biti redovno i u razumljivom obliku informisani o načinu isplate. Obaveze koje proizilaze iz radnog odnosa moraju biti zabeležene u pisanoj formi i uručene zaposlenom u okviru ugovora o radu. Poslovni partner neće odbijati bilo koji iznos od zarade za radnu opremu ili radna sredstva.
Zaposleni neće raditi duže od zakonom dozvoljenog radnog vremena i koristiće pauze predviđene zakonom. Dani odmora koji su zakonom definisani se moraju poštovati. Osim toga, od zaposlenih se ne sme zahtevati da rade više od 40 sati nedeljno, a uključujući prekovremeni rad, ne više od 48 sati nedeljno. Naknada za dodatni prekovremeni rad se mora posebno platiti u skladu sa nacionalnim zakonom ili nadoknaditi slobodnim vremenom. U toku jedne radne nedelje, nakon 5 uzastopnih radnih dana zaposleni po pravilu ima pravo na dva neradna dana, ili izuzetno manje, ali u svakom slučaju ne manje od 24 časa.

1.6. SLOBODA UDRUŽIVANJA I KOLEKTIVNI PREGOVORI

Poslovni partner garantuje pravo na slobodu udruživanja i pravo na kolektivne pregovore. Zaposleni imaju pravo da se u skladu sa merodavnim propisima redovno okupljaju i osnivaju sindikalne organizacije ili da im se pridružuju. Pored toga, zaposleni imaju pravo na kolektivne pregovore kao i zakonsko pravo na štrajk za rešavanje pitanja iz radnog odnosa ili naknada.
Korišćenje ovih prava se ne sme kažnjavati represijama ili diskriminacijom.

1.7. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADNOM MESTU

Poslovni partner osigurava bezbedno radno okruženje i poštovanje bezbednosnih standarda, postojanje adekvatnih mera zaštite i mera za sprečavanje prekomernog psihičkog i telesnog zamora. Radna mesta i radne prostorije moraju ispunjavati zakonom propisane uslove. Bilo kakvo kršenje osnovnih ljudskih prava na radnom mestu i u radnim prostorijama je zabranjeno. Osim toga, moraju se poštovati pravila zaštite od požara i zbrinjavanja u hitnom slučaju.
Naročito mladi ispod 18 godina ne treba da budu izloženi okolnostima koje su opasne, nebezbedne ili nezdrave, odnosno koje ugrožavaju njihovo zdravlje i razvoj. Zaposleni treba da poseduju veštine potrebne za zahteve posla i da prolaze redovnu obuku o bezbednosti i zdravlju na radnom mestu. Pored toga, na radnim mestima se mora obezbediti odgovarajući nivo higijene. Ukoliko poslovni partner zaposlenima obezbeđuje smeštaj, za navedeno važe ista pravila.
Mora biti imenovan Poverenik za zdravstvenu bezbednost i zaštitu zaposlenih koji će biti odgovoran za implementaciju i poštovanje zdravstvenih i bezbednosnih standarda na radnom mestu.

1.8. DISCIPLINSKE MERE

Disciplinske mere se moraju primenjivati u okviru nacionalnih propisa, kao i međunarodno priznatih ljudskih prava. Zabranjena je primena bilo koje neprimerene disciplinske mere, a to se posebno odnosi na neisplaćivanje zarade, socijalnih naknada ili konfiskovanje dokumenata (npr. ličnih dokumenata), kao i zabranu napuštanja radnog mesta.
Poslovni partner obezbeđuje odgovarajuće mere kontrole i obuke prilikom korišćenja privatnog obezbeđenja, a posebno radi sprečavanja torture, okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja, povreda tela i života i narušavanja slobode udruživanja.

1.9. PRAVA NA ZEMLJIŠTU

Poslovni partner poštuje preovlađujuća prava na zemljištu i uzdržava se od bilo kakvog nezakonitog prinudnog iseljenja ili oduzimanja zemljišta, šuma i vodenih površina, čije korišćenje obezbeđuje egzistenciju jedne ili više osoba, posebno prilikom sticanja ili izgradnje.

2. ŽIVOTNA SREDINA

2.1. ZAKONI O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Poslovni partner se pridržava svih merodavnih propisa koji se tiču zaštite životne sredine kao i zabrana iz gore navedenih konvencija za zaštitu životne sredine u pogledu žive, postojanih organskih zagađivača i opasnog otpada.
Poslovanje poslovnog partnera zadovoljava zahteve upravljanja otpadom, kontrole emisija štetnih gasova i zaštite voda, kao i postupanja sa opasnim materijama, što se naročito odnosi na skladištenje, rukovanje i njihovo odlaganje na otpad. Zaposleni se moraju obučiti za rukovanje opasnim materijama i supstancama.

2.2. RESURSI I ZAGAĐENJA ŽIVOTNE SREDINE

Poslovni partner ne izaziva štetne promene zemljišta, zagađivanja vode, vazduha, štetne emisije buke ili prekomerne potrošnje vode, što bi moglo značajno da utiče na prirodnu osnovu za dobijanje i proizvodnju hrane, uskrati pristup bezbednoj vodi za piće, oteža pristup sanitarnim čvorovima ili da ošteti zdravlje jedne ili više osoba.
Ostala zagađenja životne sredine se moraju sprečiti ili u svakom slučaju umanjiti, koliko je to moguće srazmernim sredstvima. Zaštita životne sredine i klime, kao i podsticaj biološke raznovrsnosti je kontinuirani zadatak koji se može ispuniti samo stalnim poboljšanjem nivoa zaštite kroz permanentno smanjenje trošenja resursa i smanjenje otpada. Poslovni partner preduzima primerene napore u okviru svojih poslovnih aktivnosti.

3. COMPLIANCE

3.1. COMPLIANCE U LANCU SNABDEVANJA

Poslovni partner garantuje da će odredbe ovog Kodeksa ponašanja biti na odgovarajući način adresirane u lancu snabdevanja i da će ih njegovi ugovorni partneri poštovati pomoću odgovarajućih ugovornih odnosa.

3.2. SISTEM PRIJAVE

Poslovni partner će uspostaviti interni sistem prijave za kršenje standarda propisanih ovim Kodeksom ponašanja; zaposleni koji podnose prijave ne smeju da budu disciplinski kažnjeni niti stavljeni u nepovoljniji položaj zbog toga.

3.3. MERE ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI

U slučaju kršenja Kodeksa ponašanja koja su se već desila ili su neminovna u sopstvenom poslovnom prostoru ili u lancu snabdevanja poslovnog partnera, poslovni partner se obavezuje na sledeće:
1. da odmah učini sve što je moguće da što pre zaustavi ili spreči kršenje, ili barem da umanji obim kršenja;
2. da na zahtev kompanija Švarc grupe, sprovede izrađen koncept Švarc kompanije radi zaustavljanja ili umanjenja kršenja;
3. da na zahtev kompanija Švarc grupe, radi sa njima na razvoju i primeni plana radi zaustavljanja, sprečavanja ili umanjenja kršenja.

3.4. REVIZIJE

Kompanije Švarc grupe imaju pravo da provere poštovanje ovog Kodeksa ponašanja i izvrše odgovarajuće procene rizika. U tu svrhu, poslovni partner će na zahtev kompanija Švarc grupe pružiti sve potrebne informacije i obaveštenja i, uz razumno prethodno obaveštenje, omogućiti kompanijama Švarc grupe da izvrše proveru na licu mesta u prostorijama poslovnog partnera. Kompanije Švarc grupe takođe mogu da povere reviziju trećem licu koje se obavezuje na tajnost. Propisi o zaštiti podataka o ličnosti, kao i poslovne tajne poslovnog partnera će biti zaštićeni. Prava revizije iz drugih odredbi ostaju nepromenjena. Na zahtev, poslovni partner će obezbediti prava revizije kod podizvođača koji se koristi za pružanje usluga, a u korist kompanija Švarc grupe.

3.5. RASKID

Kršenje obaveza koje proizilaze iz ovog Kodeksa ponašanja daje pravo kompanijama iz Švarc grupe da poslovnom partneru odrede razuman rok za otklanjanje kršenja i, nakon što je rok bezuspešno protekao, da odustanu od ugovora ili da raskinu ugovor. Rok nije potreban ako je ozbiljno kršenje. U slučaju odustajanja odnosno raskida, kompanije Švarc grupe nisu u obavezi da nadoknade poslovnom partneru bilo kakvu štetu nastalu usled odustajanja ili raskida.