Lidl Srbija

Studija o podršci ženskim preduzetničkim aktivnostima i inicijativama u Srbiji

O STUDIJI

Lidl Srbija

U okviru projekta „Snažne. Hrabre. Važne.“, koji za cilj ima podršku ženskom preduzetništvu u našoj zemlji, u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac sproveli smo studiju pod nazivom „Studija o podršci ženskim preduzetničkim aktivnostima i inicijativama u Srbiji“.

U martu 2022. godine, raspisali smo konkurs „Snažne. Hrabre. Važne.“ sa ciljem da okupimo uspešne preduzetnice u Srbiji i promovišemo njihove proizvode, odnosno pružimo im podršku na njihovom preduzetničkom putu. Konkursom „Snažne. Hrabre. Važne.“ osnažili smo naše preduzetnice i pružili im mogućnost da svoje proizvode predstave Lidl potrošačima u jednoj tematskoj nedelji u 35 gradova širom Srbije. Odabrane preduzetnice kroz saradnju sa Lidlom stekle su iskustvo u plasiranju robe u ovom tipu maloprodaje, povećale vidljivost proizvoda u više od 60 prodavnica i učvrstile svoje poslovanje. Od više desetina prijavljenih preduzetnica, odabano je njih 26 sa više od 30 proizvoda koji su bili dostupni potrošačima u svim Lidl prodavnicama u okviru jedne tematske nedelje u oktobru 2022. godine.

Fondacija Ana i Vlade Divac

Kao dodatan čin podrške i posvećenosti osnaživanju preduzetnica, u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac sproveli smo istraživanje i izradili studiju na temu podrške ženskim preduzetničkim aktivnostima i inicijativama u Srbiji. Naš partner, Fondacija Ana i Vlade Divac, ima decenijsko iskustvo u kreiranju i sprovođenju programa, projekata i aktivnosti koje su usmerene na ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa u društvu, uključujući i ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje njihovih preduzetničkih inicijativa. Cilj istraživanja bio je da se prikupe i analiziraju podaci koji se odnose na iskustva, prepreke i potrebe preduzetnica u Srbiji, kao i podaci koji se odnose na mere, programe i projekte podrške koje sprovode različiti akteri - državni i nedržavni, u periodu 2020-2022. Istraživanje je uključilo: fokus grupe sa preduzetnicama u pet gradova (41 učesnica), polustruktuirane intervjue sa korisnicama programa i projekata podrške (11 korisnica iz četiri programa) i prikupljanje podataka uz pomoć onlajn upitnika za nosioce programa i projekata podrške ženskom preduzetništvu (22 organizacije, institucije i kompanije). Istraživanje je sprovedeno na teritoriji cele Srbije u periodu 15. avgust - 30. septembar 2022. godine. 

 

Ovo istraživanje je pokazalo da su u Srbiji, samo 33% preduzetnica žene, a samo 25% preduzeća u Srbiji je u vlasništvu žena, mahom jer one teže pristupaju izvorima finansiranja, manje su umrežene, prisutna je rodna segregacija u obrazovanju, teže usklađuju rad, privatni i porodični život i slično. Dodatno, one koje se i odluče za put preduzetnice najčešće osnivaju mikro i mala preduzeća – čak 99% njih. Podrška koja im je potrebna najviše se odnosi na prostor za plasiranje proizvoda, veću vidljivost, edukaciju i mentorstvo.

Ovim povodom smo organizovali i konferenciju pod nazivom projekta, "Snažne. Hrabre. Važne.". Na konferenciji zvanično smo predstavili učesnice projekta, ali i tom prilikom, prikazali smo rezultate istraživanja koje je pokazalo nepovoljan položaj žena preduzetnica u Srbiji, a panelisti su se složili da žene imaju veliki potencijal za doprinos društvu, te da im je potrebna obuhvatna podrška.

PODACI IZ ISTRAŽIVANJA

%

Preduzeća u vlasništvu žena

%

Preduzetnika su žene

%

Preduzetnica ima mala/mikro preduzeća

%

Nepokretnosti u vlasništvu žena

IZAZOVI

Izazovi koji su prepoznati kao prepreke u ženskom preduzetništvu odnose se na:

 • žene, ukupno gledano, poseduju manje resursa: ušteđevine, nekretnina, socijalnog kapitala, što otežava pokretanje biznisa i pristup izvorima finansiranja;
 • najčešće ne poseduju dovoljno preduzetničkih znanja i veština. Kada zakorače u preduzetničke vode nedovoljno se informišu, edukuju, umrežavaju i udružuju;
 • opterećuju ih štetni obrasci funkcionisanja proizašli iz podređene pozicije u društvu i stereotipna podela uloga (nedostatak samopouzdanja, nesigurnost, prevelika empatija, potreba za stalnim dokazivanjem);
 • najčešće su preopterećene poslovima u privatnoj sferi života, kao što je briga o deci, starima i bolesnima;
 • preduzetnice su u odnosu na druge zaposlene žene diskriminisane u pogledu korišćenja porodiljskog odsutva, kao i nadoknade za bolovanje tokom trudnoće i porodiljskog odsustva;
 • programi podrške preduzetništvu najčešće su kreirani tako da značajan broj preduzetnica ne ispunjava uslove za apliciranje;
 • ne postoji razvijena svest u preduzetničkoj zajednici i društvu u celini da se preduzetnice suočavaju sa specifičnim teškoćama koje nemaju njihove muške kolege (što za posledicu ima izostanak odgovarajuće podrške);
 • programi finansijske podrške ženskom preduzetništvu su retki i fokusiraju se na nabavku mašina i opreme i ne prepoznaju, u dovoljnoj meri, potrebu za finansiranjem edukacije, različitih oblika osnaživanja, informisanja, promocije, mentorstva, standardizacije, sertifikacije i drugo;
 • programi institucionalne podrške (posebno na lokalnom nivou) preduzetnice percipiraju kao nedovoljno transparentne, sa nejasnim kriterijumima za odabir i odsustvom obrazloženja u slučaju odbijanja. Ukazuju na nedostatak monitoringa i mogućnost zloupotreba dobijenih sredstava (opreme) bez posledica.

PREPORUKE

Na osnovu istraživanja u okviru studije, predstavljene su preporuke za prevazilaženje prepreka i izazova sa kojima se susreću žene preduzetnice u Srbiji:

 • strateški pristupiti poboljšanju ambijenta za razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća i to kroz: promenu poreske politike, olakšice za novoosnovane firme, sistemsku naplatu PDV-a po realizaciji naplate potraživanja, dalje pojednostavljenje administrativnih procedura i sl.;
 • kreirati i sprovoditi mere podrške kojima će se kontinuirano smanjivati neformalna ekonomija koja čini veliki procenat domaćeg BDP-a;
 • pristupiti izmeni propisa i izjednačiti prava preduzetnica sa pravima drugih zaposlenih žena;       
 • uvesti kontinuiranu edukaciju za preduzetništvo u škole i na fakultete i razviti različite programe neformalnog obrazovanja. Posebnu pažnju posvetiti uključivanju devojčica i mladih žena u takve programe;
 • nastaviti sa uvođenjem efikasnog sistema praćenja preduzetništva žena u Srbiji i vođenje rodne statistike, kako u Agenciji za privredne registre tako i u drugim institucijama: privrednim komorama, poslodavačnim organizacijama, resornim ministarstvima, sekretarijatima, lokalnim samupravama, agencijama i dr.;
 • formatirati i organizovati kontinuiranu razmenu informacija između zainteresovanih strana, tj. multisektorski pristup, posebno među ministarstvima i sekretarijatima (nadležnim za privredu, poljoprivredu, obrazovanje, tehnološki razvoj, turizam i trgovinu, rodnu ravnopravnost, omladinu...), kako bi se obezbedio sveobuhvatan pristup i izbegle opšte mere koje proteklih godina nisu davale željene rezultate, a dizajnirale nove - specifične i ciljane;
 • kreirati i sprovoditi posebne programe razvoja ženskog preduzetništva na svim nivoima (republičkom, pokrajinskom i lokalnom) uz korišćenje primera dobrih praksi iz sveta i okruženja. Posebno uvažiti, podržati i multiplikovati uspešne primere programa i projekata domanćih OCD, fondacija i kompanija (od kojih smo neke obuhvatili u ovoj studiji);
 • konkurse institucija (naročito lokalnih samouprava) za podršku preduzetnicama učiniti u potpunosti transparentnim, u svim fazama sprovođenja. Obezbediti praćenje kao i analizu kratkoročnih i dugoročnih efekata;
 • sve podatke o merama podrške, rezultatima konkursa za dodelu sredstava koje sprovodi javni sektor (uključujući i donatorska sredstva), prikazivati po polu;
 • urediti akta i garantovati mesta za manje zastupljeni pol u socijalno-ekonomskim savetima na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Omogućiti preduzetnicama da kroz svoja udruženja i socijalni dijalog učestvuju u donošenju propisa i mera koje se tiču njihovog ekonomskog i društvenog položaja;
 • u okviru postojećih poslovnih asocijacija/udruženja, kao i ženskih nevladinih organizacija, razviti i finansirati usluge i servise koji doprinose uspešnosti ženskih biznisa i kvalitetnijem usklađivanju poslovnog i porodičnog života;
 • sa pažnjom pristupati daljem razvijanju i implementaciji programa samozapošljavanja i podsticanja preduzetništva žena iz marginalizovanih i/ili teže zapošljivih grupa (Romkinja, žena sa invaliditetom, žena iz ruralnih područja, žena koje su preživele porodično nasilje, žena starijih od 50 godina i dr.) kako ne bi bile izložene visokom riziku od neuspeha i našle se u novom krugu siromaštva.

STUDIJA O PODRŠCI ŽENSKIM PREDUZETNIČKIM AKTIVNOSTIMA I INICIJATIVAMA U SRBIJI

Lidl Srbija

Studiju o podršci ženskim preduzetničkim aktivnostima i inicijativama u Srbiji izradila je Fondacija Ana i Vlade Divac u periodu avgust – oktobar 2022. godine, uz podršku kompanije Lidl Srbija, a u okviru šireg spektra aktivnosti koje su pratile konkurs "Snažne. Hrabre. Važne.".

Podaci koje je istraživački tim Fondacije prikupio potvrdili su, s jedne strane, postojanje specifičnih prepreka sa kojima se suočavaju žene kako u fazi donošenja odluke za ulazak u preduzetništvo tako i u fazi uspostavljanja, razvoja i širenja svojih poslovnih aktivnosti, a s druge strane - ukazali su na značaj rodno odgovornih i ciljanih mera, programa i projekata finansijske i nefinansijske podrške u različitim fazama poslovanja ženskih kompanija.

Studija u tri poglavlja 1) daje aktuelnu sliku stanja ženskog preduzetništva u Srbiji, 2) predstavlja iskustva, prepreke i potrebe preduzetnica iz svih delova Srbije identifikovane kroz fokus grupe i intervjue u kojima je učestvovalo preko 50 ispitanica, 3) daje pregled mera, programa i projekata podrške 22 institucije, domaće i međunarodne organizacije i kompanije koje su tokom 2020, 2021. i 2022. godine podržavale ženske preduzetničke aktivnosti i inicijative u Srbiji.

Na kraju, studija nudi spektar primera dobrih praksi, korisnih zapažanja i preporuka za državne i nedržavne aktere koji će u narednim godinama razvijati i implementirati mere, programe i projekta podrške sa ciljem da podstaknu dalji razvoj ženskog preduzetništva u Srbiji.

 

Dobro za planetu